Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

2 Zawody Dzieci?co-M?odzie?owe " z pomp?" przesz?y do historii.

Ju? po raz drugi spotkali?my si? na stadionie Miejskim w Mi?dzychodzie w ramach biegw dzieci?co-m?odzie?owych organizowanych przez Stowarzyszenie Nowy Mi?dzychd jako imprezy towarzysz?cej Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. W tym roku na starcie stan??o 171 m?odych biegaczy, w tym 75 dziewczynek i 96 ch?opcw. Na twarzach uczestnikw go?ci? u?miech, wi?c nale?y zak?ada?, ?e byli zadowoleni i ponownie zobaczymy si? za rok, 25 sierpnia 2018 roku.

Bardzo dzi?kujemy za wsparcie Starostwu Powiatowemu w Mi?dzychodzie, Urz?dowi MiG w Mi?dzychodzie oraz Pani Darii Marty?skiej a tak?e Bankowi Sp?dzielczemu Pojezierza Mi?dzychodzko-Sierakowskigo,Towarzystwu Ubezpiecze? na ?ycie Nationale Nederlanden i PGNiG Oddzia? w Zielonej Grze. Za s?odki pocz?stunek dzi?kujemy Panu Krzysztofowi Wachowiakowi - w?a?cicielowi Piekarni-Cukierni "Ziomek" a tak?e lodziarni "Mid-Malina" na ul. Kili?skiego.

A jakie osi?gn?li wyniki mo?na sprawdzi? w za??cznikach.

100 m rocznik 2011 i m?odszy K1

100 m rocznik 2011 i m?odszy M1

200 m rocznik 2008-2010 K2

200 m rocznik 2008-2010 M2

400 m rocznik 2005-2007 K3

400 m rocznik 2005-2007 M3

800 m rocznik 2002-2004 K4

800 m rocznik 2002-2004 M4