Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Dodatkowe losowanie

Przypominamy, ?e osoby, ktre dokonaj? wp?aty do dnia 31 stycznia 2018 roku zyskuj?:

1. Najni?sz? kwot? wpisowego.

2. Numer startowy zgodnie z kolejno?ci? ksi?gowania.

3. Udzia? w dodatkowym losowaniu nagrody warto?ci 300 z?.

4. Pewno?? otrzymania koszulki :-)

Jednocze?nie informujemy, ?e regulamin biegu dla niepe?nosprawnych uczestnikw zostanie opublikowany w po?owie lutego. Aby wzi?? udzia? w dodatkowym losowaniu osoby te dokonuj? do dnia 31 stycznia 2018 r. wp?aty w wysoko?ci 20 z?.

Natomiast rejestracja dzieci i m?odzie?y rozpocznie si? w lutym.