Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

I po biegach

Sobota 27 sierpnia na sportowo za nami. Dzi?kujmy za liczne uczestnictwo mimo ?aru lej?cego si? z nieba. Spotykamy si? za rok a na razie mo?na zapozna? si? z wynikami:

Bieg dzieci?cy

Przypominamy, ?e dzieci i m?odzie? uczestnicz?ca w 1 Zawodach "z pomp?" zg?aszaj? si? w biurze zawodw wraz z rodzicem lub opiekunem. Bez ich obecno?ci dziecko nie zostanie dopuszczone do biegu.

Informujemy tak?e, ?e w?rd wszystkich uczestnikw Zawodw zostan? rozlosowane nagrody.

Zako?czenie internetowej rejestarcji

W dniu 19 sierpnia zako?czy?a si? rejestracja internetowa na 4 Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?". Wszyscy, ktrzy op?acili wpisowe otrzymaj? zgodnie z regulaminem koszulki w dniu biegu. Natomiast osobom, ktre zarejestruj? si? w dniu zawodw koszulki zostan? wys?ane poczt?. Przypominamy, ?e w dniu biegu wpisowe jest w wysoko?ci 60 z?.

Dzie? 21 sierpnia jest ostatnim dniem rejestracji dla dzieci i m?odzie?y. Niestety, ale lista 1 Zawodw dzieci?co-m?odzie?owych "z pomp?" jest zamkni?ta z tym dniem i w dniu biegu nie b?dzie mo?liwo?ci zarejestrowania si?.

Biegi dzieci?ce

Przypominamy, ?e dzieci i m?odzie? chc?ca wzi?? udzia? w I zawodach "z pomp?" rejestruj? si? do 21 sierpnia i do tego dnia nale?y te? ui?ci? op?at? w wysoko?ci 5 z? dokonuj?c przelewu na konto nr25 9082 0005 0391 0105 2000 0020.

W dniu zawodw nie b?dzie mo?liwo?ci rejestracji oraz udzia?u w zawodach.


Koszulki na bieg

Opieraj?c si? na g?osach wielu uczestnikw poprzedniej edycji w tym roku biegniemy w bezr?kawnikach. Koszulka wykonana jest z oddychaj?cej dzianiny bardzo dobrze odprowadzaj?cej wilgo? - sk?ad 100 % poliester. Przd koszulki wykonany jest z przyjaznego materia?u nie powoduj?cego podra?nie? skry, gramatura dzianiny 135 g/m, ty? koszulki gramatura dzianiny 120 g/m. Koszulka posiada element odblaskowy znajduj?cy si? na dole ty?u koszulki zwi?kszaj?cy bezpiecze?stwo i widoczno?? u?ytkownika.
Jak zawsze dostawc? jest firmahttp://www.tervel.pl/

Zawody biegowe dla dzieci i m?odzie?y

Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?" zaczynamy od wizyty na stadionie. M?odych biegaczy zapraszamy bowiem na bie?ni? stadionu miejskiego przy ul. Langowicza. 27 sierpnia o godz. 10.30 rozpoczn? si? I Zawody biegowe dzieci?co-m?odzie?owe "z pomp?". Kolejno?? starw jest nast?puj?ca:

100m. rocznik 2010 i m?odszy ( K1, M1 ) godz. 10.30

200m. rocznik 2007 2009 ( K2, M2 ) godz. 10.50

400m. rocznik 2004 2006 ( K3, M3 ) godz. 11.10

800m. rocznik 2001 2003 ( K4, M4 ) godz. 11.30

Ceremonia wydania pucharw, nagrd za biegi o godz. 12.00

Podczas biegw elektroniczny pomiar czasy i ustalenie kolejno?ci miejsc dokonywa? b?dzie firma PULSAR SPORT. Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wystartowania w biegach i sklasyfikowania w komunikacie ko?cowym.

Jednocze?nie informujemy, ?e w zawodach udzia? wezm? osoby, ktre zarejestruj? si? elektronicznie do dnia 21 sierpnia lub do wyczerpania miejsc ( 200 osb). Nadanie numeru startowego nast?pi po zaksi?gowaniu na koncie Stowarzyszenia nr 25 9082 0005 0391 0105 2000 0020 op?aty wpisowej w wysoko?ci 5 z?. W dniu zawodw nie b?dzie mo?na si? rejestrowa?.

Piotr Pogon b?dzie z nami.

Mamy mi?? wiadomo?? dla zawodnikw oraz kibicw. Z numerem 1 pojawi si? na Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce Piotr Pogon. Mwi? na niego ?wistak, bo gdy ?apie zadyszk? wydaje d?wi?ki jak ?wistak. Ma jedno p?uco, ale biega w maratonach. O sobie mwi "Jestem zwyk?ym facetem, zniezwyk?ym ?yciorysem. Urodzi?em si? czterokrotnie. Pokolejnych nawrotach choroby nowotworowej przyby?o blizn namoim ciele, lecz ka?dy dzie? ?ycia nabra? nadzwyczajnego tempa." Jest to Niezwyk?y Cz?owiek, ktry walcz?c ze swoimi chorobami pomaga innym. B?dziecie wi?c mieli okazj? Go pozna?. I pos?ucha? o jego zmaganiach.

www.piotrpogon.pl

Zawody dla dzieci i m?odzie?y

Mamy mi?? niespodziank? dla dzieci i m?odzie?y. Z inicjatywy Rafa?a Litke i przy wsparciu Powiatu Mi?dzychodzkiego przed 4 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk? odb?d? si? zawody biegowe dla m?odych biegaczy. Biegi zostan? rozegrane na nast?puj?cych dystansach:

- 100 m rocznik 2010 i m?odszy

- 200 m rocznik 2007 - 2009

- 400 m rocznik 2004 - 2006

- 800 m rocznik 2001 - 2003

Szczeg?y niebawem, ale ju? teraz zapraszamy.

Zapisy ruszy?y

Zaczynamy!

Ruszy?y zapisy na 4 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk? "z pomp?". Widzimy si? w sobot? 27 sierpnia 2016 roku. Start jak zawsze przy "laufpompie".

http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=686

"Policzyli?my" si? z cukrzyc?

2 Bieg Policz si? z cukrzyc? za nami. W ten mro?ny i ?liski poranek na starcie stan??o 110 zawodniczek i zawodnikw. Wszyscy pokonali tras? bezpiecznie i dotarli na met? zadowoleni oraz u?miechni?ci. Aby bieg mg? si? odby? sprawnie i bezpiecznie stara?o si? wiele osb. W imieniu Stowarzyszania Nowy Mi?dzychd dzi?kujemy wszystkim za pomoc . Szczeglne podzi?kowania nale?? si? pracownikom sp?ki Aqualift, ktrzy od godz.5.00 posypywali tras? biegu, aby mo?na by?o tras? bezpiecznie pokona?. Dzi?kujemy tak?e pracownikom Sp?ki MOSTiR oraz Klubu Integracji Spo?ecznej. Przy organizacji biegu korzystali?my rwnie? z pomocy ?rodowiskowego Domu Samopomocy, Hotelu Neptun i Hurtowni GEZO. Jak zawsze s?odki pocz?stunek w postaci pysznego placka zapewni?a Piekarnia "Ziomek"czyli Krzysztof Wachowiak. Podzi?kowania nale?? si? tak?e ratowniczce medycznej Marlenie Piecha oraz Paniom ze Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Mi?dzychodzie. I oczywi?cie wolontariuszom Orkiestry.

Dzi?kujemy wszystkim za pomoc oraz wspln? zabaw?.

Znamy termin tegorocznej "Dziesi?tki"

Ju? teraz zapraszamy na 4 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Spotykamy si? w sobot? 27 sierpnia 2016 roku o godz.16.00. Wkrtce szczeg?y organizacyjne oraz informacje o imprezach towarzysz?cych. Jak zawsze - b?dzie si? dzia?o.

Przypominamy, ?e trwaj? zapisy na bieg 10 Stycznia - "Policz si? z cukrzyc?"

Więcej artykułów…