Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Zapraszamy na 5 km.

Rozpocznij przygod? z bieganiem i przebiegnij na pocz?tek 5 km.

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom osb, ktre dopiero prbuj? swoich si? zapraszamy na Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?". Je?eli uwa?asz, ?e 5 km jest wystarczaj?cym odcinkiem to pobiegnij 5 km. Na mecie tak?e b?dzie czeka? na Ciebie medal. Mamy si? bowiem cieszy? wsplnym bieganiem. Dlatego w tym roku osoby, ktre sko?cz? bieg po jednym okr??eniu otrzymaj? rwnie? medal. Nie przewidujemy co prawda nagrd dodatkowych, ale liczy si? satysfakcja i atmosfera imprezy biegowej. Zapisz si? wi?c na Dziesi?tk? a przebiegnij 5 km. Za rok pobiegniesz na pewno 10 km.

Regulaminu biegu nie zmieniamy, ale mo?esz by? pewien, ?e op?acaj?c start w "Dziesi?tce" otrzymasz koszulk?, posi?ek oraz medal po przebiegni?ciu 5 km.

Roman Tobo?a b?dzie z nami.

Podobnie jak w ubieg?ym roku zawodnikw "ma?ych" i "du?ych" b?dzie wspiera? czo?owy spiker i sprawozdawca Roman Tobo?a. Na p?ycie stadionu pojawi si? ju? o godz. 13.00, kiedy to otwarte zostanie biuro zawodw. Je?eli macie jakie? pro?by i ?yczenia, ktre mo?e potem przekaza? w czasie biegu to piszcie do nas lub po prostu podejd?cie do niego.

1 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego.

W tym roku na tras? Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki zapraszamy tak?e osoby niepe?nosprawne. W ramach "Dziesi?tki" odb?dzie si? bowiem 1 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego na 5 i 10 km. Co prawda 5 km to jest odleg?o?? przybli?ona z uwagi na usytuowanie startu i mety, ale przecie? liczy si? zabawa :-) Uznali?my, ?e to 5 km b?dzie dla pocz?tkuj?cych zawodnikw, bo liczy si? przede wszystkim uczestnictwo. Dlatego tez wszyscy rejestrujemy si? na 10 km, a przy rejestracji b?dzie mo?na poda? planowan? d?ugo?? trasy. Na wszystkich jednak b?d? czeka?y medale "Dziesi?tki". Zapraszamy na tras?!

2 Zawody Dzieci?co M?odzie?owe "z pomp?"

Podobnie jak w roku ubieg?ym tak i teraz zapraszamy dzieci oraz m?odzie? na Stadion Miejski w Mi?dzychodzie. 26 sierpnia 2017 roku o godz.14.30 startujmy na dystansach 100 m, 200 m, 300 m i 400 m. Biuro zawodw otwieramy o godz.13.00, ale przypominamy, ?e liczba uczestnikw jest ograniczona do 200 osb. A po biegach zapraszamy do kibicowania na trasie V Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki.

Ruszy?y zapisy na 5 edycj? biegu!

5 edycja Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki "z pomp?" przed nami. W?a?nie ruszy?y zapisy wi?c zach?camy wszystkich zainteresowanych do rejestracji. Widzimy si? na starcie w sobot? 26 sierpnia 2017 roku o godzinie 17:00 przy "Laufpompie"

ZAPISY NA BIEG

Biegowa sobota za nami.

Za nami biegowa sobota. Od rana na stadionie Miejskim prezentowa?a si? grupa dzieci?co - m?odzie?owa. Na tartanowej bie?ni wystartowa?y 103 osoby. Mimo gor?ca wszyscy ?wietnie si? bawili. A o godz.16.00 na starcie 4 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki stan??o 368 zawodniczek i zawodnikw. ?ar "niebios" spowodowa?, ?e 7 osb nie uko?czy?o biegu. Gratulujemy wszystkim - i ma?ym i du?ym-ktrzy tego dnia zmagali si? nie tylko ze sob?, ale te? przesz?o 30 stopniami temperatury. Postaramy si?, aby za rok by?o troch? ch?odniej :-) Natomiast wieczr pozostawa? w rytmach Piosenki ?eglarskiej w ramach festiwalu przygotowanego przez Centrum Animacji Kultury. Dzi?kujemy!

Aby ten dzie? mg? si? odby? w taki sposb, jak si? odby? zawdzi?czamy wielu osobom i firmom:

Krzysztof Wolny Burmistrz Mi?dzychodu oraz pracownicy Referatu Promocji i Kultury,Julian Mazurek Starosta Mi?dzychodzki, Wojciech Danielczak oraz pracownicy Sp?ki Aqualift ,Barbara i S?awomir Wyszy?scy, Krzysztof Kaszkowiak, Stefan Scheadler Sched-Pol, Aleksandra Marciniak MarboPur, Joanna Bu?ko Max Elektro, Fundacja dla Ciebie, Ryszard Biernat i Waldemar Marciniak, Piotr Duszny, Ewa Kaczmarek Hurtownia Gezo Z.K., Jacek i Jakub Wylega?a, Monika Misiewicz Menager Hotelu Neptun, Pa?stwo Star?ga Ku?niak M?yn, Natalia Czarnecka, W?odzimierz Paro?, Powiatowa Rada M?odzie?y pod kierownictwem Jakuba Zachcia?a, Bo?ena Weso?owska-Drabik Drukarnia Mi?dzychd oraz pracownicy Drukarni , Katarzyna i Dariusz Gursz, Santander Consumer Bank, Szymon Prokopczuk, Jerzy R?bacz, Piotr Bielanowski Nadle?nictwo Mi?dzychd, Ma?gorzata Giera oraz pracownicy MOSTiR, Orkiestra D?ta Pojezierza Mi?dzychodzko-Sierakowskiego pod kierownictwem Daniela Ebertowskiego, Jaros?aw Cichosz, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , Violeta Kowasz oraz Anastazja Krysztofek-Kinal, Aleksandra Stasiak Nationale Nederlanden, Marlena Piecha, Patryk Chojnacki, Ireneusz Nowak, Marcin Mazij, Rafa? Litke, J?drzej Schubert, Dariusz Nowak, Jaros?aw Szuflak, Jacek Wicenty, Krzyszto Wachowiak, Przemys?aw Sobkowski, Krzysztof Sobkowski i Tydzie? Mi?dzychodzko-Sierakowski, Marlena Pielach - Sklep "Bartek", Firma Mi?dzychd-Nowicka, Klub Integracji Spo?ecznej, Stra?acy z OSP Mi?dzychd, Stra?acy z OSP Kamionna, Stra?acy z OSP Mokrzec, Stra?acy z OSP Dormowo, Stra?acy z OSP Zatom Stary, Komenda Powiatowa PSP, Komenda Powiatowa Policji w Mi?dzychodzie, Stra? Miejska.

Oczywi?cie bardzo dzi?kujemy rwnie? wolontariuszom, ktrzy pomagali w biurze zawodw oraz na trasie biegu. Byli w?rd nas nie tylko cz?onkowie Stowarzyszenia Nowy Mi?dzychd, ale rwnie? z Fundacji Dla Ciebie, Powiatowej Rady M?odzie?y oraz osoby, ktre same zg?osi?y si? do pomocy. Bardzo bardzo dzi?kujemy! Jest to pomoc nieoceniona!

Wspomina? mo?na ogl?daj?c zdj?cia w galerii a my ju? teraz zapraszamy za rok.

I po biegach

Sobota 27 sierpnia na sportowo za nami. Dzi?kujmy za liczne uczestnictwo mimo ?aru lej?cego si? z nieba. Spotykamy si? za rok a na razie mo?na zapozna? si? z wynikami:

Bieg dzieci?cy

Przypominamy, ?e dzieci i m?odzie? uczestnicz?ca w 1 Zawodach "z pomp?" zg?aszaj? si? w biurze zawodw wraz z rodzicem lub opiekunem. Bez ich obecno?ci dziecko nie zostanie dopuszczone do biegu.

Informujemy tak?e, ?e w?rd wszystkich uczestnikw Zawodw zostan? rozlosowane nagrody.

Zako?czenie internetowej rejestarcji

W dniu 19 sierpnia zako?czy?a si? rejestracja internetowa na 4 Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?". Wszyscy, ktrzy op?acili wpisowe otrzymaj? zgodnie z regulaminem koszulki w dniu biegu. Natomiast osobom, ktre zarejestruj? si? w dniu zawodw koszulki zostan? wys?ane poczt?. Przypominamy, ?e w dniu biegu wpisowe jest w wysoko?ci 60 z?.

Dzie? 21 sierpnia jest ostatnim dniem rejestracji dla dzieci i m?odzie?y. Niestety, ale lista 1 Zawodw dzieci?co-m?odzie?owych "z pomp?" jest zamkni?ta z tym dniem i w dniu biegu nie b?dzie mo?liwo?ci zarejestrowania si?.

Biegi dzieci?ce

Przypominamy, ?e dzieci i m?odzie? chc?ca wzi?? udzia? w I zawodach "z pomp?" rejestruj? si? do 21 sierpnia i do tego dnia nale?y te? ui?ci? op?at? w wysoko?ci 5 z? dokonuj?c przelewu na konto nr25 9082 0005 0391 0105 2000 0020.

W dniu zawodw nie b?dzie mo?liwo?ci rejestracji oraz udzia?u w zawodach.


Koszulki na bieg

Opieraj?c si? na g?osach wielu uczestnikw poprzedniej edycji w tym roku biegniemy w bezr?kawnikach. Koszulka wykonana jest z oddychaj?cej dzianiny bardzo dobrze odprowadzaj?cej wilgo? - sk?ad 100 % poliester. Przd koszulki wykonany jest z przyjaznego materia?u nie powoduj?cego podra?nie? skry, gramatura dzianiny 135 g/m, ty? koszulki gramatura dzianiny 120 g/m. Koszulka posiada element odblaskowy znajduj?cy si? na dole ty?u koszulki zwi?kszaj?cy bezpiecze?stwo i widoczno?? u?ytkownika.
Jak zawsze dostawc? jest firmahttp://www.tervel.pl/

Więcej artykułów…