Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Parkingi

Zawodnicy mog? parkowa? w rejonie stadiony przy ul. Langowicza, czyli przy biurze zawodw. Parking znajduje si? tak?e przy ul.Wa?y Jana Kazimierza,w pobli?y mety, ktra b?dzie na ul. Mostowej.

Roman Tobo?a b?dzie z nami

Mi?o nam zakomunikowa?, ?e b?dzie z nami najpopularniejszy spiker biegowy w kraju - Roman Tobo?a. W sezonie s?ycha? go na sze??dziesi?ciu metach. W tym roku us?ysz? go tak?e uczestnicy i kibice III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki.

Wstrzymana rejestarcja

Informujemy, ?e nie ma ju? mo?liwo?ci rejestracji poprzez stron? internetow?. Prosimy tak?e o nie dokonywanie wp?at na konto.

Osoby chc?ce uczestniczy? w biegu zapraszamy do biura zawodw w dniu biegu od godz. 9.00 do godz.13.00. Jednocze?nie informujemy, ?e zgodnie z regulaminem osoby zarejestrowane i z przydzielonym numerem startowym od 351 otrzymaj? koszulki w terminie p?niejszym.

Biegamy w Mi?dzychodzie

Informujemy, ?e ka?dy kto przyjedzie 23 sierpnia i zarejestruje si? w biurze zawodw b?dzie mg? pobiec w III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. Przypominamy jednocze?nie, ?e koszulki w pierwszej kolejno?ci otrzymaj? osoby zarejestrowane i z op?aconym przez internet wpisowym. Pozostali uczestnicy zostan? posiadaczami koszulek w terminie p?niejszym. Z gry przepraszamy za te niedogodno?ci :-)

Biuro zawodw b?dzie czynne od godz. 9.00 w sali gimnastycznej przy stadionie miejskim na ul. Langowicza.

Wpisowe na bieg.

Przypominamy, ?e koszulki w pierwszej kolejno?ci otrzyma 350 osb, ktre dokonaj? wp?aty przez internet.

Dlatego te? na pro?b? zawodnikw przed?u?amy mo?liwo?? przelewu internetowego do dnia 18 sierpnia. Po tym terminie wp?at mo?na dokonywa? w biurze zawodw 23 sierpnia od godz. 9.00. W przypadku uczestnictwa wi?kszej liczby osb pozostali uczestnicy otrzymaj? koszulki w terminie p?niejszym.

Zapraszamy do biegania i kibicowania

Partner technologiczny

Nasz bieg wspomaga? b?dzie firma PULSSTORY , ktra zosta?a naszym Partnerem technologicznym. Dzi?ki temu ka?dy uczestnik m.in. otrzyma na poczt? elektroniczn? potwierdzenie udzia?u wraz z wynikiem.

Pulsstory, to platforma, na ktrej znajdzieszwszystkie produkty i us?ugi z zwi?zane z Twoim treningiem: kluby, trenerw, zawody, imprezy sportowe, programy treningowe, przepisy.Platforma, z ktr? nie zabraknie Ci inspiracji i motywacji do dzia?ania.Pierwszenarz?dzie, ktre pomaga zarz?dza? treningami, a przy okazjiniesie pomoc innym.Z pulsstory trenujesz ?wiadomie, poniewa?kontrolujesz prac? serca.

Zapraszamy na stron? www.pulsstory.com.

Tegoroczna koszulka

Na pro?b? wielu zawodnikw zmodyfikowali?my wygl?d koszulki.

Komunikat

Informujemy, ?e zgodnie z regulaminem liczba uczestnikw jest ograniczona do 350 osb. Przypominamy jednocze?nie, ?e w pierwszej kolejno?ci koszulki w pakiecie startowym otrzymaj? osoby, ktre dokonaj? wp?aty do dnia 15 sierpnia. Natomiast zawodnicy, ktre dokonaj? wp?aty w dniu zawodw i zostan? zarejestrowani z numerem 351 i kolejnym otrzymaj? koszulk? w terminie p?niejszym.

W takich koszulkach pobiegniemy.

Bieg jest "z Pomp?". Bo miasto jest "z Pomp?"U?miech

III Mi?dzychodzka Dziesi?tka przed nami!

Czas start! Zaczynamy zapisy na III Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Zapraszamy na mi?dzychodzk? tras? w niedziel? 23 sierpnia. Startujemy o godz.14.00.

Więcej artykułów…