Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Zdrowa woda si?y doda.

Tylko w czasie Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki zawodnicy b?d? mogli w czasie biegu pi? zdrow? wod? prosto ze ?rd?a.

Jedno z miejsc z napojami b?dzie bowiem przy "Laufpompie" z ktrej p?ynie woda pe?na mikroelementw czyli zdrowa woda.

Program:

10.00 Otwarcie biura zawodw ( Stadion Miejski przy ul. Langowicza)

13.00 Zamkni?cie biura zawodw

13.30 Przemarsz zawodnikw na start przy Laufpompie na ul. 17 Stycznia. Przemarsz poprzedzony parad? samochodw przygotowan? przez VAG CLUB PMI.

14.00 START BIEGU

15.30 Wyst?p zespo?u RIKOR

16.00 Dekoracje w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych. Losowanie nagrd w?rd wszystkich uczestnikw biegu.

O godz. 12.00 na parkingu na ul. Wa?y Jan Kazmierza odb?dzie si? pokaz aut przygotowanych przez VAG PMI CLUB. Natomiast przez ca?y dzie? odbywa? si? b?dzie w Mi?dzychodzie Festyn Gruszy zako?czony o godz.19.00 koncertem zespo?u Strachy na lachy.

Na pro?b? Edyty Lewandowskiej zapraszamy do udzia?u w Akcji Zdrowie Mistrzyni-Do??cz si? i Ty!

Organizowana jest akcja zbirki funduszy na zabieg i leczenie znanej w ?rodowisku zawodowcw i amatorw maratonki Edyty Lewandowskiej-Mistrzyni Polski w Maratonie z D?bna z rekordem ?yciowym 2:33:00 oraz sze?ciokrotnej srebrnej medalistki w p?maratonie.

Edyta Lewandowska po trafnie postawionej diagnozie lekarskiej musi podda? si? zabiegowi termolezji-Istot? zabiegu jest uszkodzenie struktur nerwowych poprzez kontrolowane dzia?anie temperatury, ktr? uzyskuje si? dzi?ki rozchodz?cym si? w tkankach falom radiowym o okre?lonej d?ugo?ci, ktre s? generowane przez generatory fal wysokiej cz?stotliwo?ci. Jest to ma?o inwazyjny zabieg, ktry alternatyw? zabiegu chirurgicznego. Po tym zabiegu i kontrolnej wizycie u neurochirurga b?dzie mo?na okre?li? czy konieczny b?dzie zabieg chirurgiczny. Oba zabiegi powinny pozwoli? Edycie powrt do wyczynowego uprawiania sportu.

Edyta jest ambitn? i pracowit? biegaczk?. Bieganie sprawia jej ogromn? rado??, ktr? potrafi zarazi? innych m.in. stworzy?a grup? biegaj?cych znajomych pod nazw? E.Lite Runners w Jurajskim Olsztynie.

Sezon 2014 okre?lany jako Powrt na biegowe trasy i walka o rekordy ?yciowe b?dzie mo?liwy jedynie dzi?ki Waszemu wsparciu. Liczy si? ka?dy przys?owiowy grosz.

Nr konta bankowego:mBank 84 11 40 2004 0000 3202 304 54 554

Edyta Lewandowska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

606-611-966

www.edytalewandowska.pl

Uwaga!

W zwi?zku z konieczno?ci? w?a?ciwego zabezpieczenia biegu zmuszeni jeste?my przesun?? godzin? rozpocz?cia biegu na godz. 14.00. W tej sytuacji Biuro zawodw b?dzie otwarte od godz. 10.00.


Rozpocz?cie biegu 31 sierpnia 2013r. na godz. 14.00

Na wszystkich uczestnikw biegu czeka m.in taki medal

Uwaga!

Specjalna kategoria dla bli?niakw! Do udzia?u w I Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce zapraszamy rodze?stwa urodzone w tym samym dniu.

Dla sze?ciu najszybszych par nagrody niezale?nie od nagrd w kategoriach indywidualnych.

Wynik pary to ??czny czas rodze?stwa a na miejsce nie ma wp?ywu wiek ani p?e?. Liczy si? zabawa!

Zg?aszaj?c si? w miejscu co? o sobie prosimy wpisywa? bli?niak (bli?niaczka).

VAG PMI CLUB w??czy? si? do organizacji biegu i uatrakcyjni jego rozpocz?cie. Odb?dzie si? bowiem parada i runda honorowa samochodw grupy VAG. Wielbiciele audi, seat, skoda i vw zaprezentuj? swoje cacka.

B?dzie co podziwia?!

Ruszy?y zapisy

Ruszy?y zapisy na I Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Na wszystkich uczestnikw czekaj? medale, koszulki i oczywi?cie ciep?y posi?ek.

A na szcz??liwcw dodatkowe nagrody, w?rd ktrych jest m.in. weekend dla dwojga

w Krainie Wypoczynku i Konferencji Olandia

Zapraszamy!


Regulamin

III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki z Pomp?

I.Organizator

 1. Organizatorem III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki z pomp? , zwanej dalej Biegiem jest Stowarzyszenie Nowy Mi?dzychd wpisane do Krajowego rejestru S?dowego pod numerem 0000463699

II. Cele

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywno?ci fizycznej i zdrowego stylu ?ycia w?rd mieszka?cw Gminy Mi?dzychd
 3. Promocja Miasta i Gminy Mi?dzychd jako przyjaznego dla biegaczy.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odb?dzie si? 23 sierpnia 2015r. w Mi?dzychodzie. Start godz.14.00
 2. Start na ul. 17 Stycznia przy Laufpompie a meta zlokalizowana jest na ul.Mostowej.
 3. Biuro zawodw Mi?dzychd ul. Langowicza Stadion Miejski
 4. Trasa biegu p?aska, ulicami miasta, 2 p?tle po 5 km, oznaczona co 1 km.
 5. Trasa posiada atest PZLA.
 6. Bieg jest zaliczany do Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego.

IV. Pomiar czasu

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomoc? elektronicznych chipw umieszczonych na numerach startowych. Wyniki biegu dla tych, ktrzy podadz? na arkuszu zg?oszeniowym numer telefonu komrkowego - smspo zako?czeniu biegu, a dla wszystkich po zako?czeniu imprezy na stronie www.miedzychodzka10.pl

V. Warunki, zg?oszenia i zasady uczestnictwa

 1. Ka?dy uczestnik musi w dniu Zawodw posiada? uko?czone 16 lat.
 2. Osoby niepe?noletnie zobowi?zane s? dostarczy? do Organizatora Biegu O?wiadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolno?ci dziecka do udzia?u w biegu z podpisem rodzica b?d? opiekuna prawnego, wyra?aj?cego zgod? na udzia? w Biegu osoby niepe?noletniej i bior?cego za ni? odpowiedzialno??. O?wiadczenie jest do pobrania na stronie www.miedzychodzka10.pl lub w dniu zawodw u Organizatora. Bez przekazania O?wiadczenia nie b?dzie mo?liwy odbir pakietu startowego.
 3. Zawodnik pe?noletni staruje wy??cznie na w?asn? odpowiedzialno??, co potwierdza z?o?eniem podpisu pod o?wiadczeniem o zdolno?ci do udzia?u w biegu.
 4. Ka?dy zawodnik wyra?a zgod? na przetwarzanie danych osobowych dla celw weryfikacji i umieszczenia w komunikacie ko?cowym.
 5. Ka?dy zawodnik ma obowi?zek zapoznania si? z regulaminem biegu i zobowi?zany jest do jego przestrzegania. Zg?oszenie do biegu jest rwnoznaczne z akceptacj? regulaminu.
 6. Zg?oszenia internetowe b?d? przyjmowane do dnia 10 sierpnia 2015. Osoby, ktre dokonaj? zg?oszenia poprzez formularz internetowy op?acaj? swj udzia?przelewem do dnia 15 sierpnia 2015r. na konto Stowarzyszenia Nowy Mi?dzychd : 58 1020 4144 0000 6402 0032 1711 (w tytule przelewu prosz? poda? imi? i nazwisko osoby startuj?cej oraz dopisek Dziesi?tka). Po tym terminie p?atno?ci internetowe nie b?d? mo?liwe.
 7. Numery startowe nadawane b?d? po zaksi?gowaniu wp?aty. Uczestnicy, ktrzy dokonaj? rejestracji internetowej oraz op?ac? swj udzia? w Biegu b?d? mogliodebra? swj pakiet startowy w dniu 23 sierpnia 2015r. w Biurze Zawodw po okazaniu dokumentu to?samo?ci.
 8. Op?ata startowa do dnia 30 czerwca 2015r. za udzia? w Biegu wynosi45 z? (s?ownie czterdzie?ci pi?? z?otych). Op?ata dokonana do dnia 15 sierpnia 2014r. wynosi 50 z? ( s?ownie pi??dziesi?t z?otych ). W dniu zawodw, 23 sierpnia 2014r. op?ata za udzia? w Biegu wynosi? b?dzie60 z? (sze??dziesi?t z?otych) za jednego uczestnika. Zawodnicy powy?ej 70 roku ?ycia zwolnieni s? z op?aty startowej.
 9. Rejestracja w dniu Biegu b?dzie mo?liwa w Biurze Zawodw od godz.09:00 do godz.13.00 Odbir pakietw startowych w dniu Biegu mo?liwy b?dzie od godz.09:00 do godz.13:00.
 10. Op?ata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 11. W ramach op?aty startowej ka?dy uczestnik Biegu otrzymuje:
  numer startowy z elektronicznym chipem
  napoje i ciep?y posi?ek
  pami?tkowy medal
  koszulk? techniczn? ( W dniu startu pierwszych 350 zawodnikw, ktrzy op?ac? start. Pozostali zawodnicy od nr startowego 351 otrzymaj? koszulki przesy?k? na wskazany adres )

VI. Klasyfikacje i nagrody

 1. Nagrody pieni??ne przyznane b?d?: dla sze?ciu pierwszych kobiet i sze?ciu pierwszych m??czyzn w klasyfikacji generalnej

1 m w wysoko?ci 500 z?

2 m w wysoko?ci 400 z?

3 m w wysoko?ci 300 z?

4 m w wysoko?ci 250 z?

5 m w wysoko?ci 200 z?

6 m w wysoko?ci 150 z?

oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych

M16 (16-19 lat), od M20 do M70 i starsi co 10 lat

K16 ( 16-19 lat), od K20 do K70 i wi?cej co 10 lat

 1. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie b?d? nagradzani w kategoriach wiekowych oraz jako najlepsi zawodnicy miejscowi.
 2. W?rd wszystkich zawodnikw rozlosowane zostan? nagrody rzeczowe.

VII. Uwagi ko?cowe

 1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 2. Mo?liwo?? rezerwacji noclegu poprzez kontakt mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Zdj?cia wykonane przez organizatora podczas imprezy mog? by? wykorzystane w materia?ach reklamowych biegu.
 4. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie b?dzie sklasyfikowany.
 5. W trakcie biegu zawodnicy widz?c pojazd, ktry znajdzie si? przypadkiem na trasie biegu s? zobowi?zani do wbiegni?cia na chodnik.
 6. Odwo?ania i protesty rozstrzyga s?dzia g?wny wraz z organizatorem.
 7. W sprawach nieuj?tych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Dyrektor Biegu

/-/Krzysztof Suszka